Kvalitetsmåls utvärdering ht -12

 

Normer och värden

Prioriterat mål:

1.   Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Måluppfyllelse: I vårt projekt mångkultur har vi delvis uppnått målet, för vi har påvisat människors olikheter. Vilket är en förutsättning för att förstå människors lika värde.

Analys: Vi har lagt en grund inför nästa termin, barnen har tittat på den stora världen utifrån ett stort perspektiv för att vi ska kunna ta ner det i mindre bitar.

Utveckling och lärande

Prioriterat mål:

1.   Känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

2.   Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Måluppfyllelse: Barnen har utvecklat känsla och respekt för andra kulturer genom vårt projekt där vi berört olika delar. Vi har lekt lekar, lyssnat på musik tittat på miljö/boende. Vi har varje vecka tittat på –Lilla människans planet, då har barnen fått se andra barn i deras olika länder.

Värdegrundsveckor och vårt förhållningssätt i vårt dagliga arbete gör att vi har kommit långt i vårt arbete kring lyssna, reflektera… Genom tydliga rutiner med bland annat samling där vi tränar på att lyssna och berätta. Vi återkopplar till våra trivselregler ofta.

Analys: Något vi kan bli bättre på är att reflektera både tillsammans med barnen och att vi som pedagoger observera barnen i deras arbete.

Barn inflytande

Prioriterat mål:

1.   Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Måluppfyllelse: I vårt projekt mångkultur har vi mestadels arbetat i små grupper under längre tid. Det har varit pojke/flicka, pojke/pojke, flicka/flicka och i olika ålderskonstellationer. Vi har bland annat byggt hus från olika världsdelar, lekt lekar, skapat. Vi har använt oss av olika röstningsförarande i den dagliga verksamheten. Acceptansen vid röstningsförfarandet har visat att barnen förstår.

Analys: Små grupper främjar arbetet i olika konstellationer visar att det stärker barnen och deras självkänsla.

Förskola och Hem

Prioriterat mål:

1.   Vi vill sträva efter att vårdnadshavarna är mer delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Måluppfyllelse: Detta har vi inte gjort.

Analys: Det har bara gått en termin och vi anser att nästa föräldramöte är ett bra tillfälle att utvärdera föräldrarnas egna önskemål. (se bilaga)

Åtgärder: I januari på vårt föräldramöte kommer vi utvärdera föräldrarnas önskemål kring vad som är viktigt för deras barn på förskolan.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Prioriterat mål:

1.   Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Måluppfyllelse: Vi har systematiskt dokumenterat barnen genom att fotografera barnen i deras utveckling och lärande. Pedagogerna har haft utvecklingssamtal med samtliga föräldrar.

Analys: Vi behöver förbättra oss på att följa upp och analysera.

Åtgärd: Fredrik har gått en kvälls kurs som heter systematisk kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som utgångspunkt. Anna kommer gå en kurs under nästa termin som heter; Praxisnära kompetensutveckling kring implementeringen av de nya/reviderade styrdokumenten för förskolan. Kursen innefattar, föreläsningar, seminarier och arbete i grupp. Annas kurs kommer att göra att vi kommer implantera detta arbetssätt mer under nästa termin.

Musik

Prioriterat mål:

1.   Utvecklar sin förståelse för olika musik stilar, genrer och ursprung.

Måluppfyllelse: I vårt projekt har vi lyssnat och dansat till olika musikstilar och var deras ursprung. Under kvalitetsmålsveckan hade vi en sammankomst med skolan där det genomfördes en lottdragning om vilket land vi ska representera under melodifestivalen under nästa termin. Vi fick – Irland! 

Åtgärder kring våra kvalitetsmål

Inför planeringsdagen kommer vi att ta ner en del av våra mål till delmål för att de ska bli lättare utvärderingsbara.

Utarbetat av Anna, Fredrik och Helena

 

Tors. 20 Dec. / Julfest

Från oss på Regnbågen önskar vi er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
  

 

Musiken i filmen finns tillgänglig på Multimediabyrån; 

http://www.multimedia.skolverket.se/ 

Ons. 19 Dec. / Julgodis

Vi avslutar dessa dagars julpysslande med lite julgodis.
Och i sedvanlig ordning är det barnen själva som utför alla momenten.
Det ska delas, mätas, blandas, plattas...