Grovplanering stjärnhuset

Grovplanering 2015 vt
Stjärnhuset de yngre barnen.

Vår barngrupp:
11:or Mångubben(4st) Stjärnskottet(2st)
12:or Mångubbar(3st) Stjärnskottet (2st)
13:or Mångubbar (0st) Stjärnskottar (4st)
3 pedagoger: 1 förskolelärare, 1 barnskötare med spetskompetens av barn med speciella behov och 1 barnskötare.

Innemiljö: Ett sinnesrum, ateljé och mötesrum, myshörna, rollek och byggrum samt ett vatten och sandrum.
Utemiljö: En gård med olika rum för lek. På baksidan har vi bygg och konstruktion, sandlek, gungor, buskagge med kojor, mindre klätterhus, lekkök, sten labyrint och ett förråd med olika material samt bänkar. På vår framsida och gavlar har vi olika odlingar, sinnesrum, gräsplätt, klätterstatyer, hage och bänkar med bord.

Normer och värden

Strävansmål
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, (s.8Lpfö)
Med detta menar vi:
Lägga grunden till att en vilja att hjälpa och värna om varandra.

Detta innebär för oss vuxna:
Nallen kommer vi att arbeta med som verktyg, då denna fångar barnens intresse och empati. Samt litteratur, dramatisering, sång och film .m.m.

Målkriterier:
Vi vill sträva mot att utveckla barnens empatiska förmåga att värna om varandra.Utveckling och lärande

Strävansmål

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Med detta menar vi:
Att på ett positivt, varierand och lekfullt sätt jobba med språkutvecklingen i förskolans vardag.

Detta innebär för oss vuxna:
Vi jobbar med rim och ramsor, sång, flano sagor, vi använder bilder när vi samtalar.
Vi uppmuntrar barnen till att använda språket och vägleder och stöttar vid behov.
Målkriterier:
Att bli trygga med språket, och kommunikationsförmågan utvecklas på ett positivt sätt.


2.3 BARNS INFLYTANDE

Strävansmål
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, (s.12Lpfö)

Med detta menar vi:
Att barnen utvecklar en varsamhet av inne och utemiljö.

Detta innebär för oss vuxna.
Att aktivt introducera vår miljö på förskolan och förskolans material. Därmed skapa grunden så barnen känner sig delaktiga i miljön, hur den ska användas och utvecklas.
Vi tänker utveckla en aktivitetstavla för nuvarande barngrupp.
Avsätta mer tid till lekträning.
Göra städningen och undan plockandet av material intressantare.

Målkriterier:
Vårt mål är att lägga grunden om miljön här på fsk samt fortsatt värnande av kommande miljöer. Att få barnen att stanna i och utveckla vald aktivitet.


2.4 FÖRSKOLA OCH HEM
• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.(s.13 Lpfö)

Med detta menar vi:
Vi får fortsatt låga resultat av föräldrars delaktighet i utvärdering i den senaste attitydundersökningen vt2014.

Det innebär för oss vuxna:
Vt 2015 lämnar vi ut grovplaneringen till våra vårdnadshavare. Samt lämnar ut mot slutet av terminen en utvärderings enkät, där föräldrarna får möjlighet att utvärdera.
Samt att påminna föräldrarna att delta i attitydundersökningen då den ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.
Målkriterier:
Att alla föräldrar deltar i attitydundersökningen samt att de känner sig delaktiga i vår utvärdering.


2.5 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET
• tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.(s.14 Lpfö)

Med detta menar vi:
Att vi ser till varje individs utveckling och att behövlig information kommer fram till berörda pedagoger i samtycke med föräldrar.

Detta innebär för oss vuxna:
Att vi har en god kommunikation om barns olika behov.

Målkriterier:
Att det ska fungera felfritt på bästa sätt.


2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING


• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,(.s.Lpfö)
Med detta menar vi:
Att vidareutveckla pedagogisk dokumentation i verksamheten.

Detta innebär för oss vuxna:
Avsätta tid och utrymme för dokumentation och analys.
Vid dokumentations tillfällena får pedagogen som ansvarar för tillfället arbeta ostört. Analysen är tänkt att ske varannan fredag på planeringstiden.
Målkriterier:
Målet är att hitta tid och utrymme, dokumentationen ska främja barnens utveckling samt att vi kan följa och tydliggöra barnens utveckling och utveckla verksamheten
.

Måndag : Rörelse
Tisdag: Projekt/tema
Onsdag: Projekt/tema
Torsdag: Projekt/tema/ födelsedagsfirande 1gång per mån
Fredagar: Personal planerar gemensam planerad aktivitet på gården


Viktiga datum Vt 2015
Påskfest 1 April
Planeringsdag 9 Juni Förskolan stängd
Midsommarfest 18 Juni


Grovplanering Stjärnhuset de äldre barnen Vt 2015 (2014-12-15)
Barngruppen: 22 st barn 3 st pedagoger
09: (Stjärns) 3 stycken (Mång) 6 stycken
10: (Stjärns) 7 stycken (Mång), 6 stycken
Miljön inne:
Byggrum i kök
Ateljé i stora rummet
Fantasirum i lilla rummet
Gamla Ateljé snickarbänk/vatten/sandrum
Ute miljö:
En gård med olika rum för lek: På baksidan har vi bygg och konstruktion, sandlek, gungor, buskagge med kojor, mindre klätterhus, lekkök, sten labyrint och ett förråd med olika material samt bänkar. På vår framsida och gavlar har vi olika odlingar, sinnesrum, gräsplätt, klätterstatyer, hage och bänkar med bord.

1. Normer och värden
1:1 strävansmål
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.

1:2 Metod
• Dramatisering
• Filmer
• Litteratur
• Sång och musik
• Dans
• Bibliotek2. Utveckling och lärande
2:1 Strävansmål
”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”(Lpfö98)
2:2 Metod
• Inspirerande innemiljö
• Gå regelbundet till biblioteket
• Låta barnen reflektera kring olika symboler i vår stad
• Hämta inspiration i vår stad
• Sång och rörelse
• Film
• Media/Ipad
• Dokumentationer utomhus

2:3 Strävansmål
”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö98)
2:3:1 Metod
• Vi observerar barnens intresse och på så vis hittar rätt kretslopp.
• Undersöka möjligheter till olika studiebesök
• Besöka biblioteket och se över litteratur
• Använda olika medier
• Ta oss ut mycket i naturen
• Att använda eget kvalitetsmål: ”att låta barnen experimentera, uppleva, ställa hypoteser kring vattnets kretslopp”
• Att använda oss av syftet: ”Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse kring vattnets kretslopp”.
• Att använda oss av läroplanens matris.
3. Barns inflytande
3:1 Strävansmål
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

3:2 Metod
• Övningar att lyssna aktivt på varandra
• Samarbetsövningar
• Barnens valtavla
• Demokratiska röstningar vid olika val
• Att fortsätta vara tydliga kring varför vi röstar och utvärderar.
• Att synliggöra röstningen mer konkret med ploppar/kulor
• Att med projekt utgå från barnens intresse

4. Förskola och hem
4:1 Strävansmål
”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet”.
4:2 Metod
• Att ge information i god tid kring förändringar
• Att ge tid för inskolning mellan avdelningar.
• Att fortsätta utveckla projektväggen
• Att sätta upp dokumentation utomhus
• Ge utrymme för frågor och tankar i små och stora grupper vid föräldramötet

5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
5:1 Strävansmål
”Att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter”.(Lpfö98)
5.2 Metod
• Genom att hitta olika sammarbets tillfällen med vår skola och kompisklass via vårt kvalitetsmål.
• Att vistas mer i skolans miljö

6. Uppföljning, utvärdering och utveckling
6:1 Strävansmål
”Att resultat av dokumentation, uppföljning och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande”(Lpfö98)
6.2 Metod
• Vi ska ha ett tydligt syfte med våra olika projekt för att lättare kunna följa upp och utvärdera.
• Att bli bättre på att hitta reflektion tid, se över schema.
• Fortsätta med dagordning vid våra planeringstillfällen
• Att dela upp ansvarsbarnen mellan avdelningarna
• Att byta samtalspedagog mellan avdelningarna
• Att hitta tid att reflektera och dokumentera utomhus
• Att alla pedagoger använder sig av en personlig loggbok
• Att använda Lpfö- matrisen före och efter aktivitet/projektGrovplanering Stjärnhuset hösten 2014

Grovplanering äldsta barnen Stjärnhuset hösten 2014

 

Barngruppen: 22 st barn 3 st pedagoger

09: (Stjärns)4 stycken  (Mång) 5 stycken

10: (Stjärns) 7 stycken  (Mång), 6 stycken

Miljön inne:

Byggrum i kök

Ateljé i stora rummet

Fantasirum i lilla rummet

Gamla Ateljé snickarbänk/vatten/sandrum

Ute miljö:

En gård med olika rum för lek: På baksidan har vi bygg och konstruktion, sandlek, gungor, buskagge med kojor, mindre klätterhus, lekkök, sten labyrint och ett förråd med olika material samt bänkar. På vår framsida och gavlar har vi olika odlingar, sinnesrum, gräsplätt, klätterstatyer, hage och bänkar med bord.

 

1.     Normer och värden

1:1 Strävansmål

”Att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människor situation samt vilja att hjälpa varandra”(Lpfö 98)

1:2 Metod

·         Samarbetsövningar

·         Regellekar

·         Se filmer kring olika känslor

·         Teater/Dramatisera olika situationer

·         litteratur för barnen som handlar om hur vi ska vara mot varandra, och hur olika livssituationer det finns.

·         Genom böckerna och filmerna kan vi skapa naturliga samtal och reflektioner kring andra människors situationer med barnen.

2 Utveckling och lärande

2:1 Strävansmål

 ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”(Lpfö98)

2:2 Metod

·         Inspirerande innemiljö

·         Gå regelbundet till biblioteket

·         Låta barnen reflektera kring olika symboler i vår stad

·         Hämta inspiration i vår stad

·         Sång och rörelse

·         Film

·         Media/Ipad

 

2:1:1 Strävansmål

”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö98)

2:1:2 Metod

·         Vi observerar barnens intresse och på så vis hittar rätt kretslopp.

·         Undersöka möjligheter till olika studiebesök

·         Besöka biblioteket och se över litteratur

·         Använda olika medier

·         Ta oss ut mycket i naturen

 

3 Barns inflytande

3:1 Strävansmål

”utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” (Lpfö98)

 

3:2 Metod

·         Övningar att lyssna aktivt på varandra

·         Samarbetsövningar

·         Barnens valtavla

·         Demokratiska röstningar vid olika val

 

 

4 Förskola och hem

4:1 strävansmål

”förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande”(Lpfö98)

4:2 Metod

·         Skapa en projektpärm

·         Utveckla projektväggen

·         Ge utrymme för många frågor på höstens föräldramöte

·         Informera kring vår brevlåda i hallen på föräldramötet

 

 

5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

5:1 Strävansmål

”Att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter”.(Lpfö98)

5.2 Metod

·         Genom att hitta olika sammarbets tillfällen med vår skola och kompisklass via vårt kvalitetsmål.

·         Att vistas mer i skolans miljö

 

 

6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

6:1 Strävansmål

”Att resultat av dokumentation, uppföljning och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande”(Lpfö98)

6.2 Metod

·         Vi ska ha ett tydligt syfte med våra olika projekt för att lättare kunna följa upp och utvärdera.

·         Att bli bättre på att hitta reflektion tid, se över schema.

·         Fortsätta med dagordning vid våra planeringstillfällen

 

Grovplanering yngsta barnen Stjärnhuset hösten 2014

 

·        Normer och värden

 

·         Strävansmål

 

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, (s. 8 Lpfö)

 

·         Med detta menar vi: 

Lägga grunden till att till en vilja att hjälpa och värna om varandra.

 

·         Detta innebär för oss vuxna:

Vi kommer arbeta med Alfons figuren som verktyg i utvecklandet för empati samt litteratur, dramatisering, sång, film mm. 

 

·         Målkriterier :

 Vi vill sträva mot att utveckla barnens empatiska förmåga att värna om varandra.

 

·        Utveckling och lärande

 

·         Strävansmål

 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, (s.9 Lpfö98)

 

·         Med detta menar vi:

Att få barnen trygga med miljön, pedagoger och varandra.

 

·         Detta innebär för oss vuxna:

Att vi låter barnen landa i sin takt i verksamheten och att de blir trygga i vardagen.

Att varje barn tar med ett foto på varje familjemedlem, till ett trygghetsalbum för att skapa trygghet i sin identitet.

Vi kommer arbeta med musik och rörelse, kroppsuppfattning samt real upplevelser.

 

·         Målkriterier:

Att barnen ska bli trygga i sin idetitet, fungera och utvecklas i förskolans vardag.

 

 

·        2.3 BARNS INFLYTANDE

 

·         Strävansmål

 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, (s.12Lpfö)

 

·         Med detta menar vi:

Att barnen utvecklar en varsamhet av inne och utemiljö.

 

·         Detta innebär för oss vuxna.

Att aktivt introducera vår miljö på förskolan och förskolans material. Därmed skapa grunden så barnen känner sig delaktiga i miljön, hur den ska användas och utvecklas.

 

·         Målkriterier:

Vårt mål är att lägga grunden om miljön här på fsk samt fortsatt värnande av kommande miljöer.

 

·        2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

·         Strävansmål

 

 

• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.(s.13 Lpfö)

 

·         Med detta menar vi:

Vi får fortsatt låga resultat av föräldrars delaktighet i utvärdering i den senaste attitydundersökningen. Vt 2014 har vi lämnat ut enkät inför föräldramötet där de fick möjlighet att utvärdera våra mål och komma med egna tankar samt idéer.  Överhängande var dock nöjda och positiva till vår verksamhet.

 

·         Det innebär för oss vuxna:

Att vi lämnar ut enkät under Ht 2014 där vi hoppas på fler antal deltagare.

·         Målkriterier:

Att vi under Vt 2015 får ett högre deltagande och ett positivare resultat på attitydundersökningen.

 

·        2.5 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET

·         Strävansmål

 

 

• tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.

 

·         Med detta menar vi:

Att vi ser till varje individs utveckling och att behövlig information kommer fram till berörda pedagoger i samtycke med föräldrar.

 

·         Detta innebär för oss vuxna:

Att vi har en god kommunikation om barns olika behov.

 

·         Målkriterier:

Att det ska fungera felfritt på bästa sätt.

 

 

·        Viktiga datum

30/9 Föräldramöte

12/12 Lucia

18/12 Julfest

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångubbens grovplanering vt 2013

Mångubbens grovplanering våren 2013

 

Mål 1

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Delmål 1:1

Ha ett gemensamt ljudtema som sedan utifrån barnens intresse kan leda till olika projekt.     

Metod: 1:1:1

Gemensam start med upplevelser kring ljud. Låta dokumentationen få styra projekten framåt/vidare. Att vi måste vara lyhörda och ge reflektionstid tillsammans med barnen. Samt ha en levande miljö. Att använda oss av loggböcker.

Delmål 1:2

Att bli bättre på att använda portfolien som ett verktyg för att synliggöra barnens utveckling och lärande för barnen, föräldrar och pedagoger i vår dagliga verksamhet.

Metod 1:2:2

Att använda oss av vår matris kring portfolioarbetet. Att använda oss av loggböcker.