Prioriterade mål under terminen VT 17 Storstjärnorna

Systematiskt kvalitetsarbete

Utefter observation av verksamheten både utomhus och inomhus samt i både planerade aktiviteter och i fri lek,  har pedagoger för Storstjärnorna sett följande utvecklingsbehov i verksamheten.

NORMER OCH VÄRDEN

Prioriterat mål:
Utvecka barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. (LPFÖ 98/16, s. 8). 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Prioriterat mål:
Att utveckla barnens förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. (LPFÖ 98/16, s. 9).

BARNS INFLYTANDE

Prioriterat mål:
Utveckla barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. (LPFÖ 98/16, s. 12).

FÖRSKOLA OCH HEM

Prioriterat område:

Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. (LPFÖ 98/16, s. 13).

Med detta menar vi:

Att föräldrarna bidrar med innehåll till verksamheten; exempelvis att föräldrarna tar bilder på sitt barn som kan användas i verksamhetens arbete med de priorieterade målen. 

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET

Prioriterat område: ”Utveckla samarbetet med kompisklassen.”

Med det menar vi:

Regelbundna träffar en till två gånger per termin.
Fokus på kvalitetsmålet, bland annat.

Både ha stryd aktivitet med barngrupperna men även en stund för fri lek samt fri möjlighet att ta kontakt.

MÅL UR SPSM:S VÄRDERINGSVERKTYG FÖR TILLGÄNGLIG UTBILDNING

Husets mål:

Verksamheten arbetar aktivt för en god ljudmiljö under hela dagen. Verksamhetens lokaler kännetecknas av kort efterklangstid och inga lågfrekventa eller störande bakgrunds- och omgivningsljud. Verksamheten strävar efter att organisera aktiviteter så att ljudmiljön blir hanterbar och begriplig för alla barn. Inredning, material och teknik väljs utifrån strävan att nå god ljudmiljö. 

Storstjärnornas mål:
Verksamheten arbetar aktivt för att främja delaktighet i samspel och lek och erbjuder alla barn del i gemenskap varje dag. Verksamheten har kunskap om hur man tillgängliggör lek och samspelssituationer. Tänk på att:

* Främja aktiviteter som skapar kontakt och samspel mellan barn och elever.

* Informera och tydliggöra vad som händer under dagen och vilka aktiviteter det finns att välja på.

* Planera och styra gruppindelningar.

LIKABEHANDLINGSPLANSMÅL

Kartläggning 

Efter observation av Storstjärnornas lek under en längre tid ser vi att alla barn inte får vara med i vissa grupperingar som skapats. I dessa grupperingar finns det vissa barn som inte inkluderas  naturligt och vissa inkluderas alltid. De som inte inkluderas blir ofta tillsagda att de inte får vara med eller får någon sämre roll/rekvisita än övriga i leken.     

Mål 

Att förebygga psykosociala kränkningar, såsom att alla inte får vara med i leken.  


Stjärnornas Prioriterade mål och områden HT 2014 – VT 2015

NORMER OCH VÄRDEN

Prioriterat mål:

”Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö 98

Med detta menar vi:

- känslor

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Prioriterat mål:

”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen .” Lpfö 98

Med detta menar vi:

- årstider

- experiment

 

BARNS INFLYTANDE

Prioriterat mål:

”Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” Lpfö 98

Med detta menar vi:

- våga göra sin röst hörd

- kunna anpassa sig till olika gruppkonstellationer

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Prioriterat område:

”Utveckla en tillitsfull relation mellan pedagogerna och barnens familjer.” Lpfö 98

Med detta menar vi:

- att pedagogerna är lyhörda och lyssnar på föräldrarna

- att föräldrarnas tankar och synpunkter är viktiga

- att vi har daglig kontakt

 

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET

Prioriterat område:

”Utveckla samarbetet med kompisklassen.” Lpfö 98

Med det menar vi:

- att träffas regelbundet varje termin

- att ta hänsyn till barnens behov av trygghet

- att ha framförhållning i planeringen av träffarna

Stjärnornas prioriterade mål och områden VT 2014

NORMER OCH VÄRDEN

Prioriterat mål:

”Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö 98

Med detta menar vi:

- att låta andra vara med i leken

- att erbjuda sin hjälp till andra

- att bli uppmärksam på konsekvenserna av sitt handlande –både positiva och negativa

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Prioriterat mål:

”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.” Lpfö 98

Med detta menar vi:

- räkneramsor

- siffrors utseende

- lägesord

- mätning

 

BARNS INFLYTANDE

Prioriterat mål:

”Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.”

Med detta menar vi:

- ljudnivån

- vara rädd om förskolans saker

- konflikthantering

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Prioriterat område:

”Utveckla en tillitsfull relation mellan pedagogerna och barnens familjer.”

Med detta menar vi:

- att pedagogerna är lyhörda och lyssnar på föräldrarna

- att föräldrarnas tankar och synpunkter är viktiga

- att vi har daglig kontakt

 

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET

Prioriterat område:

”Utveckla samarbetet med kompisklassen.”

Med det menar vi:

- att träffas regelbundet varje termin

- att ta hänsyn till barnens behov av trygghet

- att ha framförhållning i planeringen av träffarna